| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه های اینترنت ADSL حجمی تهران

شرکت سپنتا با هدف ارائه خدمات +ADSL2 به کاربرانی با نیازها و توان پرداخت متفاوت سرویس های متنوعی ارائه می نماید. تعرفه های سرویس اینترنت پرسرعت به قرار زیر است:


جدول هزینه های سرویس اینترنت پرسرعت - طرح آتش با سرعت تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه
طول دوره هزینه
ترافیک ماهیانه
ترافیک شبانه ماهیانه
سه ماه ۹,۰۰۰ تومان ۲ گیگابایت ۴ گیگابایت
شش ماه ۱۶,۲۰۰ تومان ۲ گیگابایت ۴ گیگابایت
یک سال ۲۸,۸۰۰ تومان ۲ گیگابایت ۴ گیگابایت


سرویس های آتش ماهیانه ۲ گیگابایت شارژ روزانه و ۴ گیگابایت شارژ شبانه دارند که باقیمانده این شارژ قابل انتقال به ماه بعد نیست. در صورت مصرف بیشتر از این مقدار، باید ترافیک اضافه خریداری شود که باقیمانده آن به ماه بعد اننقال می یابد.


جدول هزینه های سرویس اینترنت پرسرعت - طرح آفتاب با سرعت تا ۱۰ مگابیت بر ثانیه
طول دوره هزینه
ترافیک کل دوره
ترافیک شبانه کل دوره
سه ماه ۱۲,۰۰۰ تومان ۶ گیگابایت ۱۲ گیگابایت
شش ماه ۲۱,۶۰۰ تومان ۱۲ گیگابایت ۲۴ گیگابایت
یک سال ۳۸,۴۰۰ تومان ۲۴ گیگابایت ۴۸ گیگابایت


در سرویس آفتاب کل ترافیک دوره در ابتدای سرویس اعمال می شود و هر زمان که ترافیک دوره تمام شود، باید ترافیک اضافه خریداری شود.


جدول هزینه های سرویس اینترنت پرسرعت - طرح حجمی
«قیمت ها به تومان است.»

مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
یک روز ۰.۵ ۲,۱۶۰ ۲,۲۴۰ ۲,۴۰۰ ۲,۶۴۰ ۲,۸۸۰ ۳,۲۰۰ ۴,۰۰۰
۱ - ۳,۸۴۰ ۴,۰۰۰ ۴,۲۴۰ ۴,۴۸۰ ۴,۸۰۰ ۵,۶۰۰
۲ - - ۶,۸۰۰ ۷,۰۴۰ ۷,۲۸۰ ۷,۶۰۰ ۸,۴۰۰
۳ - - - ۹,۶۸۰ ۹,۹۲۰ ۱۰,۲۴۰ ۱۱,۰۴۰
۵ - - - - ۱۴,۵۶۰ ۱۴,۸۸۰ ۱۵,۶۸۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
یک هفته ۱ ۴,۱۶۰ ۴,۳۲۰ ۴,۷۲۰ ۵,۴۴۰ ۶,۱۶۰ ۷,۲۸۰ ۹,۶۰۰
۲ - ۷,۱۲۰ ۷,۵۲۰ ۸,۲۴۰ ۸,۹۶۰ ۱۰,۰۸۰ ۱۲,۴۰۰
۳ - - ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۸۸۰ ۱۱,۶۰۰ ۱۲,۷۲۰ ۱۵,۰۴۰
۵ - - - ۱۵,۵۲۰ ۱۶,۲۴۰ ۱۷,۳۶۰ ۱۹,۶۸۰
۱۰ - - - - ۲۷,۱۲۰ ۲۸,۲۴۰ ۳۰,۵۶۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
یک ماه ۱ ۵,۴۴۰ ۶,۰۰۰ - - - ۱۶,۰۰۰ ۲۳,۶۰۰
۲ ۸,۲۴۰ ۸,۸۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۱۵,۰۴۰ ۱۸,۸۰۰ ۲۶,۴۰۰
۳ ۱۰,۸۸۰ ۱۱,۴۴۰ ۱۲,۶۴۰ ۱۵,۰۴۰ ۱۷,۶۸۰ ۲۱,۴۴۰ ۲۹,۰۴۰
۵ - ۱۶,۰۸۰ ۱۷,۲۸۰ ۱۹,۶۸۰ ۲۲,۳۲۰ ۲۶,۰۸۰ ۳۳,۶۸۰
۱۰ - - - ۳۰,۵۶۰ ۳۳,۲۰۰ ۳۶,۹۶۰ ۴۴,۵۶۰
۲۰ - - - - ۵۲,۴۸۰ ۵۶,۲۴۰ ۶۳,۸۴۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
سه ماه ۲ ۱۱,۵۲۰ ۱۳,۲۸۰ ۱۶,۶۴۰ ۲۳,۵۲۰ ۳۰,۹۶۰ ۴۱,۶۸۰ ۶۳,۴۴۰
۳ ۱۴,۱۶۰ ۱۵,۹۲۰ ۱۹,۲۸۰ ۲۶,۱۶۰ ۳۳,۶۰۰ ۴۴,۳۲۰ ۶۶,۰۸۰
۱۰ ۲۹,۶۸۰ ۳۱,۴۴۰ ۳۴,۸۰۰ ۴۱,۶۸۰ ۴۹,۱۲۰ ۵۹,۸۴۰ ۸۱,۶۰۰
۲۰ ۴۸,۹۶۰ ۵۰,۷۲۰ ۵۴,۰۸۰ ۶۰,۹۶۰ ۶۸,۴۰۰ ۷۹,۱۲۰ ۱۰۰,۸۸۰
۳۰ - ۶۸,۴۰۰ ۷۱,۷۶۰ ۷۸,۶۴۰ ۸۶,۰۸۰ ۹۶,۸۰۰ ۱۱۸,۵۶۰
۵۰ - - ۹۹,۶۸۰ ۱۰۶,۵۶۰ ۱۱۴,۰۰۰ ۱۲۴,۷۲۰ ۱۴۶,۴۸۰
۱۰۰ - - - ۱۸۵,۱۲۰ ۱۹۲,۵۶۰ ۲۰۳,۲۸۰ ۲۲۵,۰۴۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
شش ماه ۵ ۲۳,۴۴۰ ۲۶,۶۴۰ ۳۳,۱۲۰ ۴۶,۰۸۰ ۶۰,۲۴۰ ۸۰,۵۶۰ ۱۲۱,۶۸۰
۱۰ ۳۴,۳۲۰ ۳۷,۵۲۰ ۴۴,۰۰۰ ۵۶,۹۶۰ ۷۱,۱۲۰ ۹۱,۴۴۰ ۱۳۲,۵۶۰
۲۰ ۵۳,۶۰۰ ۵۶,۸۰۰ ۶۳,۲۸۰ ۷۶,۲۴۰ ۹۰,۴۰۰ ۱۱۰,۷۲۰ ۱۵۱,۸۴۰
۳۰ ۷۱,۲۸۰ ۷۴,۴۸۰ ۸۰,۹۶۰ ۹۳,۹۲۰ ۱۰۸,۰۸۰ ۱۲۸,۴۰۰ ۱۶۹,۵۲۰
۵۰ ۹۹,۲۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ ۱۰۸,۸۸۰ ۱۲۱,۸۴۰ ۱۳۶,۰۰۰ ۱۵۶,۳۲۰ ۱۹۷,۴۴۰
۱۰۰ ۱۷۷,۷۶۰ ۱۸۰,۹۶۰ ۱۸۷,۴۴۰ ۲۰۰,۴۰۰ ۲۱۴,۵۶۰ ۲۳۴,۸۸۰ ۲۷۶,۰۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
یک سال ۵ ۳۲,۰۸۰ ۳۸,۱۶۰ ۵۰,۴۰۰ ۷۴,۸۸۰ ۱۰۱,۶۰۰ ۱۴۰,۰۰۰ ۲۱۷,۶۸۰
۱۰ ۴۲,۹۶۰ ۴۹,۰۴۰ ۶۱,۲۸۰ ۸۵,۷۶۰ ۱۱۲,۴۸۰ ۱۵۰,۸۸۰ ۲۲۸,۵۶۰
۲۰ ۶۲,۲۴۰ ۶۸,۳۲۰ ۸۰,۵۶۰ ۱۰۵,۰۴۰ ۱۳۱,۷۶۰ ۱۷۰,۱۶۰ ۲۴۷,۸۴۰
۳۰ ۷۹,۹۲۰ ۸۶,۰۰۰ ۹۸,۲۴۰ ۱۲۲,۷۲۰ ۱۴۹,۴۴۰ ۱۸۷,۸۴۰ ۲۶۵,۵۲۰
۵۰ ۱۰۷,۸۴۰ ۱۱۳,۹۲۰ ۱۲۶,۱۶۰ ۱۵۰,۶۴۰ ۱۷۷,۳۶۰ ۲۱۵,۷۶۰ ۲۹۳,۴۴۰
۱۰۰ ۱۸۶,۴۰۰ ۱۹۲,۴۸۰ ۲۰۴,۷۲۰ ۲۲۹,۲۰۰ ۲۵۵,۹۲۰ ۲۹۴,۳۲۰ ۳۷۲,۰۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
دو سال ۱۰ ۵۹,۱۲۰ ۷۰,۶۴۰ ۹۳,۶۸۰ ۱۳۹,۷۶۰ ۱۹۰,۰۸۰ ۲۶۲,۴۰۰ ۴۰۸,۵۶۰
۲۰ ۷۸,۴۰۰ ۸۹,۹۲۰ ۱۱۲,۹۶۰ ۱۵۹,۰۴۰ ۲۰۹,۳۶۰ ۲۸۱,۶۸۰ ۴۲۷,۸۴۰
۳۰ ۹۶,۰۸۰ ۱۰۷,۶۰۰ ۱۳۰,۶۴۰ ۱۷۶,۷۲۰ ۲۲۷,۰۴۰ ۲۹۹,۳۶۰ ۴۴۵,۵۲۰
۵۰ ۱۲۴,۰۰۰ ۱۳۵,۵۲۰ ۱۵۸,۵۶۰ ۲۰۴,۶۴۰ ۲۵۴,۹۶۰ ۳۲۷,۲۸۰ ۴۷۳,۴۴۰
۱۰۰ ۲۰۲,۵۶۰ ۲۱۴,۰۸۰ ۲۳۷,۱۲۰ ۲۸۳,۲۰۰ ۳۳۳,۵۲۰ ۴۰۵,۸۴۰ ۵۵۲,۰۰۰

**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**

** هزینه رانژه مثبت مخابرات مطابق تعرفه محاسبه می شود**
سرویس رایگان شبانه: در سرویس های سپنتا، به میزان ۲ برابر حجم خریداری شده (در واحد گیگابایت) برای سرویس، حجم شبانه رایگان از ساعت ۲ بامداد تا ۸ صبح در نظر گرفته می شود.
سرویس فرجه: در صورت اتمام مدت سرویس به مشترکین سرویس فرجه با ۵۰ مگابایت حجم رایگان تلعق میگیرد تا سرویس جدید خود را خریداری نمایند.
حجم اضافه: برای مشاهده قیمت بسته های حجم اضافه لطفا به صفحه حجم اضافه مراجعه کنید.


می توانید از طریق صفحه ثبت نام آنلاین سرویس +ADSL2 سپنتا، ضمن ساخت اشتراک در سایت سپنتا، درخواست سرویس اینترنت پرسرعت حجمی خود را نیز ثبت کنید. اگر در سایت سپنتا اشتراک دارید، پس از ورود می توانید از طریق صفحه خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام نمائید. در این صورت فرآیند راه اندازی سرویس اینترنت+ADSL2 شما سریع تر انجام می گیرد.

برای سرویس های اینترنت، امکان پیش خرید سرویس وجود دارد. با پیش خرید سرویس، دیگر نگران اتمام سرویس جاری نباشید و بدون وقفه از سرویس اینترنت خود استفاده کنید.
** برای استفاده از این قابلیت به صفحه داشبورد ADSL سپنتا مراجعه نمایید. **