| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه اینترنت ADSL حجمی

شرکت سپنتا با هدف ارائه خدمات +ADSL2 به کاربرانی با نیازها و توان پرداخت متفاوت سرویس های متنوعی ارائه می نماید. تعرفه های سرویس حجمی به قرار زیر است:


جدول هزینه های سرویس اینترنت پرسرعت حجمی سپنتا
«قیمت ها به تومان است.»

مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱۰۲۴
Kbps
۲۰۴۸
Kbps
یک روز ۰.۵ ۲,۱۶۰ ۲,۲۴۰ ۲,۴۰۰ ۲,۶۴۰ ۲,۸۸۰
۱ - ۳,۸۴۰ ۴,۰۰۰ ۴,۲۴۰ ۴,۴۸۰
۲ - - ۶,۸۰۰ ۷,۰۴۰ ۷,۲۸۰
۳ - - - ۹,۶۸۰ ۹,۹۲۰
۵ - - - - ۱۴,۵۶۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱۰۲۴
Kbps
۲۰۴۸
Kbps
یک هفته ۱ ۴,۱۶۰ ۴,۳۲۰ ۴,۷۲۰ ۵,۴۴۰ ۶,۱۶۰
۲ - ۷,۱۲۰ ۷,۵۲۰ ۸,۲۴۰ ۸,۹۶۰
۳ - - ۱۰,۱۶۰ ۱۰,۸۸۰ ۱۱,۶۰۰
۵ - - - ۱۵,۵۲۰ ۱۶,۲۴۰
۱۰ - - - - ۲۷,۱۲۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱۰۲۴
Kbps
۲۰۴۸
Kbps
یک ماه ۱ ۵,۴۴۰ ۶,۰۰۰ - - -
۲ ۸,۲۴۰ ۸,۸۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۲,۴۰۰ ۱۵,۰۴۰
۳ ۱۰,۸۸۰ ۱۱,۴۴۰ ۱۲,۶۴۰ ۱۵,۰۴۰ ۱۷,۶۸۰
۵ - ۱۶,۰۸۰ ۱۷,۲۸۰ ۱۹,۶۸۰ ۲۲,۳۲۰
۱۰ - - - ۳۰,۵۶۰ ۳۳,۲۰۰
۲۰ - - - - ۵۲,۴۸۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱۰۲۴
Kbps
۲۰۴۸
Kbps
سه ماه ۲ ۱۱,۵۲۰ - - - -
۳ ۱۴,۱۶۰ - - - -
۱۰ ۲۹,۶۸۰ ۳۱,۴۴۰ ۳۴,۸۰۰ ۴۱,۶۸۰ ۴۹,۱۲۰
۲۰ ۴۸,۹۶۰ ۵۰,۷۲۰ ۵۴,۰۸۰ ۶۰,۹۶۰ ۶۸,۴۰۰
۳۰ - ۶۸,۴۰۰ ۷۱,۷۶۰ ۷۸,۶۴۰ ۸۶,۰۸۰
۵۰ - - ۹۹,۶۸۰ ۱۰۶,۵۶۰ ۱۱۴,۰۰۰
۱۰۰ - - - ۱۸۵,۱۲۰ ۱۹۲,۵۶۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱۰۲۴
Kbps
۲۰۴۸
Kbps
شش ماه ۵ ۲۳,۴۴۰ ۲۶,۶۴۰ ۳۳,۱۲۰ ۴۶,۰۸۰ ۶۰,۲۴۰
۱۰ ۳۴,۳۲۰ ۳۷,۵۲۰ ۴۴,۰۰۰ ۵۶,۹۶۰ ۷۱,۱۲۰
۲۰ ۵۳,۶۰۰ ۵۶,۸۰۰ ۶۳,۲۸۰ ۷۶,۲۴۰ ۹۰,۴۰۰
۳۰ ۷۱,۲۸۰ ۷۴,۴۸۰ ۸۰,۹۶۰ ۹۳,۹۲۰ ۱۰۸,۰۸۰
۵۰ ۹۹,۲۰۰ ۱۰۲,۴۰۰ ۱۰۸,۸۸۰ ۱۲۱,۸۴۰ ۱۳۶,۰۰۰
۱۰۰ ۱۷۷,۷۶۰ ۱۸۰,۹۶۰ ۱۸۷,۴۴۰ ۲۰۰,۴۰۰ ۲۱۴,۵۶۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱۰۲۴
Kbps
۲۰۴۸
Kbps
یک سال ۵ ۳۲,۰۸۰ ۳۸,۱۶۰ ۵۰,۴۰۰ ۷۴,۸۸۰ ۱۰۱,۶۰۰
۱۰ ۴۲,۹۶۰ ۴۹,۰۴۰ ۶۱,۲۸۰ ۸۵,۷۶۰ ۱۱۲,۴۸۰
۲۰ ۶۲,۲۴۰ ۶۸,۳۲۰ ۸۰,۵۶۰ ۱۰۵,۰۴۰ ۱۳۱,۷۶۰
۳۰ ۷۹,۹۲۰ ۸۶,۰۰۰ ۹۸,۲۴۰ ۱۲۲,۷۲۰ ۱۴۹,۴۴۰
۵۰ ۱۰۷,۸۴۰ ۱۱۳,۹۲۰ ۱۲۶,۱۶۰ ۱۵۰,۶۴۰ ۱۷۷,۳۶۰
۱۰۰ ۱۸۶,۴۰۰ ۱۹۲,۴۸۰ ۲۰۴,۷۲۰ ۲۲۹,۲۰۰ ۲۵۵,۹۲۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱۰۲۴
Kbps
۲۰۴۸
Kbps
دو سال ۱۰ ۵۹,۱۲۰ ۷۰,۶۴۰ ۹۳,۶۸۰ ۱۳۹,۷۶۰ ۱۹۰,۰۸۰
۲۰ ۷۸,۴۰۰ ۸۹,۹۲۰ ۱۱۲,۹۶۰ ۱۵۹,۰۴۰ ۲۰۹,۳۶۰
۳۰ ۹۶,۰۸۰ ۱۰۷,۶۰۰ ۱۳۰,۶۴۰ ۱۷۶,۷۲۰ ۲۲۷,۰۴۰
۵۰ ۱۲۴,۰۰۰ ۱۳۵,۵۲۰ ۱۵۸,۵۶۰ ۲۰۴,۶۴۰ ۲۵۴,۹۶۰
۱۰۰ ۲۰۲,۵۶۰ ۲۱۴,۰۸۰ ۲۳۷,۱۲۰ ۲۸۳,۲۰۰ ۳۳۳,۵۲۰

**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**

** هزینه رانژه مثبت مخابرات مطابق تعرفه محاسبه می شود**
سرویس رایگان شبانه: در سرویس های حجمی سپنتا، به میزان حجم گیگابایت خریداری شده برای سرویس، حجم شبانه رایگان از ساعت ۲ بامداد تا ۸ صبح در نظر گرفته می شود.
سرویس فرجه: در صورت اتمام مدت سرویس به مشترکین سرویس فرجه با ۵۰ مگابایت حجم رایگان تلعق میگیرد تا سرویس جدید خود را خریداری نمایند.
حجم اضافه: برای مشاهده قیمت بسته های حجم اضافه لطفا به صفحه حجم اضافه مراجعه کنید.


می توانید از طریق صفحه ثبت نام آنلاین سرویس +ADSL2 سپنتا، ضمن ساخت اشتراک در سایت سپنتا، درخواست سرویس اینترنت پرسرعت حجمی خود را نیز ثبت کنید. اگر در سایت سپنتا اشتراک دارید، پس از ورود می توانید از طریق صفحه خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام نمائید. در این صورت فرآیند راه اندازی سرویس اینترنت+ADSL2 شما سریع تر انجام می گیرد.

برای سرویس های اینترنت، امکان پیش خرید سرویس وجود دارد. با پیش خرید سرویس، دیگر نگران اتمام سرویس جاری نباشید و بدون وقفه از سرویس اینترنت خود استفاده کنید.
** برای استفاده از این قابلیت به صفحه داشبورد ADSL سپنتا مراجعه نمایید. **