| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه های اینترنت ADSL حجمی تهران

شرکت سپنتا با هدف ارائه خدمات +ADSL2 به کاربرانی با نیازها و توان پرداخت متفاوت سرویس های متنوعی ارائه می نماید. تعرفه های سرویس اینترنت پرسرعت به قرار زیر است:


جدول هزینه های سرویس اینترنت پرسرعت - طرح حجمی
«قیمت ها به تومان است.»

مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
یک روز ۰.۵ ۲,۰۰۰ ۲,۳۰۰ ۲,۵۰۰ ۳,۰۰۰ ۳,۵۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۵۰۰
۱ - ۳,۸۰۰ ۴,۰۰۰ ۴,۵۰۰ ۵,۰۰۰ ۵,۵۰۰ ۶,۰۰۰
۲ - - ۷,۰۰۰ ۷,۵۰۰ ۸,۰۰۰ ۸,۵۰۰ ۹,۰۰۰
۳ - - - ۱۰,۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ۱۱,۵۰۰ ۱۲,۰۰۰
۵ - - - - ۱۵,۴۰۰ ۱۵,۹۰۰ ۱۶,۴۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
یک هفته ۱ ۵,۰۰۰ ۵,۵۰۰ ۶,۰۰۰ ۶,۵۰۰ ۷,۰۰۰ ۷,۵۰۰ ۸,۰۰۰
۲ - ۸,۵۰۰ ۹,۰۰۰ ۹,۵۰۰ ۱۰,۰۰۰ ۱۰,۵۰۰ ۱۱,۰۰۰
۳ - - ۱۲,۰۰۰ ۱۲,۵۰۰ ۱۳,۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ ۱۴,۰۰۰
۵ - - - ۱۶,۹۰۰ ۱۷,۴۰۰ ۱۷,۹۰۰ ۱۸,۴۰۰
۱۰ - - - - ۲۸,۴۰۰ ۲۸,۹۰۰ ۲۹,۴۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
یک ماه ۱ ۴,۵۰۰ ۵,۴۰۰ - - - ۱۵,۴۰۰ ۲۱,۰۰۰
۲ ۷,۵۰۰ ۸,۴۰۰ ۹,۶۰۰ ۱۲,۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ۱۸,۴۰۰ ۲۴,۰۰۰
۳ ۱۰,۵۰۰ ۱۱,۴۰۰ ۱۲,۶۰۰ ۱۵,۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۲۱,۴۰۰ ۲۷,۰۰۰
۵ - ۱۵,۸۰۰ ۱۷,۰۰۰ ۱۹,۴۰۰ ۲۱,۴۰۰ ۲۵,۸۰۰ ۳۱,۴۰۰
۱۰ - - - ۳۰,۴۰۰ ۳۲,۴۰۰ ۳۶,۸۰۰ ۴۲,۴۰۰
۲۰ - - - - ۵۰,۴۰۰ ۵۴,۸۰۰ ۶۰,۴۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
سه ماه ۲ ۱۰,۵۰۰ ۱۲,۸۸۰ ۱۶,۲۴۰ ۲۳,۱۲۰ ۳۰,۰۰۰ ۴۱,۲۸۰ ۶۰,۰۰۰
۳ ۱۳,۵۰۰ ۱۵,۸۸۰ ۱۹,۲۴۰ ۲۶,۱۲۰ ۳۳,۰۰۰ ۴۴,۲۸۰ ۶۳,۰۰۰
۱۰ ۲۸,۹۰۰ ۳۱,۲۸۰ ۳۴,۶۴۰ ۴۱,۵۲۰ ۴۸,۴۰۰ ۵۹,۶۸۰ ۷۸,۴۰۰
۲۰ ۴۶,۹۰۰ ۴۹,۲۸۰ ۵۲,۶۴۰ ۵۹,۵۲۰ ۶۶,۴۰۰ ۷۷,۶۸۰ ۹۶,۴۰۰
۳۰ - ۶۷,۲۸۰ ۷۰,۶۴۰ ۷۷,۵۲۰ ۸۴,۴۰۰ ۹۵,۶۸۰ ۱۱۴,۴۰۰
۵۰ - - ۱۰۰,۶۴۰ ۱۰۷,۵۲۰ ۱۱۴,۴۰۰ ۱۲۵,۶۸۰ ۱۴۴,۴۰۰
۱۰۰ - - - ۱۸۲,۵۲۰ ۱۸۹,۴۰۰ ۲۰۰,۶۸۰ ۲۱۹,۴۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
شش ماه ۵ ۲۲,۴۰۰ ۲۶,۳۶۰ ۳۲,۸۴۰ ۴۵,۸۰۰ ۵۹,۹۶۰ ۸۰,۲۸۰ ۱۲۱,۴۰۰
۱۰ ۳۳,۴۰۰ ۳۷,۳۶۰ ۴۳,۸۴۰ ۵۶,۸۰۰ ۷۰,۹۶۰ ۹۱,۲۸۰ ۱۳۲,۴۰۰
۲۰ ۵۱,۴۰۰ ۵۵,۳۶۰ ۶۱,۸۴۰ ۷۴,۸۰۰ ۸۸,۹۶۰ ۱۰۹,۲۸۰ ۱۵۰,۴۰۰
۳۰ ۶۹,۴۰۰ ۷۳,۳۶۰ ۷۹,۸۴۰ ۹۲,۸۰۰ ۱۰۶,۹۶۰ ۱۲۷,۲۸۰ ۱۶۸,۴۰۰
۵۰ ۹۹,۴۰۰ ۱۰۳,۳۶۰ ۱۰۹,۸۴۰ ۱۲۲,۸۰۰ ۱۳۶,۹۶۰ ۱۵۷,۲۸۰ ۱۹۸,۴۰۰
۱۰۰ ۱۷۴,۴۰۰ ۱۷۸,۳۶۰ ۱۸۴,۸۴۰ ۱۹۷,۸۰۰ ۲۱۱,۹۶۰ ۲۳۲,۲۸۰ ۲۷۳,۴۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
۱۲ ماهه ۵ ۳۱,۸۰۰ ۳۷,۸۸۰ ۵۰,۱۲۰ ۷۴,۶۰۰ ۱۰۱,۳۲۰ ۱۳۹,۷۲۰ ۲۱۷,۴۰۰
۱۰ ۴۲,۸۰۰ ۴۸,۸۸۰ ۶۱,۱۲۰ ۸۵,۶۰۰ ۱۱۲,۳۲۰ ۱۵۰,۷۲۰ ۲۲۸,۴۰۰
۲۰ ۶۰,۸۰۰ ۶۶,۸۸۰ ۷۹,۱۲۰ ۱۰۳,۶۰۰ ۱۳۰,۳۲۰ ۱۶۸,۷۲۰ ۲۴۶,۴۰۰
۳۰ ۷۸,۸۰۰ ۸۴,۸۸۰ ۹۷,۱۲۰ ۱۲۱,۶۰۰ ۱۴۸,۳۲۰ ۱۸۶,۷۲۰ ۲۶۴,۴۰۰
۵۰ ۱۰۸,۸۰۰ ۱۱۴,۸۸۰ ۱۲۷,۱۲۰ ۱۵۱,۶۰۰ ۱۷۸,۳۲۰ ۲۱۶,۷۲۰ ۲۹۴,۴۰۰
۱۰۰ ۱۸۳,۸۰۰ ۱۸۹,۸۸۰ ۲۰۲,۱۲۰ ۲۲۶,۶۰۰ ۲۵۳,۳۲۰ ۲۹۱,۷۲۰ ۳۶۹,۴۰۰
مدت سرویس حجم
(گیگابایت)
۱۲۸
Kbps
۲۵۶
Kbps
۵۱۲
Kbps
۱
Mbps
۲
Mbps
۴
Mbps
۱۰
Mbps
۲۴ ماهه ۱۰ ۵۸,۹۶۰ ۷۰,۴۸۰ ۹۳,۵۲۰ ۱۳۹,۶۰۰ ۱۸۹,۹۲۰ ۲۶۲,۲۴۰ ۴۰۸,۴۰۰
۲۰ ۷۶,۹۶۰ ۸۸,۴۸۰ ۱۱۱,۵۲۰ ۱۵۷,۶۰۰ ۲۰۷,۹۲۰ ۲۸۰,۲۴۰ ۴۲۶,۴۰۰
۳۰ ۹۴,۹۶۰ ۱۰۶,۴۸۰ ۱۲۹,۵۲۰ ۱۷۵,۶۰۰ ۲۲۵,۹۲۰ ۲۹۸,۲۴۰ ۴۴۴,۴۰۰
۵۰ ۱۲۴,۹۶۰ ۱۳۶,۴۸۰ ۱۵۹,۵۲۰ ۲۰۵,۶۰۰ ۲۵۵,۹۲۰ ۳۲۸,۲۴۰ ۴۷۴,۴۰۰
۱۰۰ ۱۹۹,۹۶۰ ۲۱۱,۴۸۰ ۲۳۴,۵۲۰ ۲۸۰,۶۰۰ ۳۳۰,۹۲۰ ۴۰۳,۲۴۰ ۵۴۹,۴۰۰

**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**

** هزینه رانژه مثبت مخابرات مطابق تعرفه محاسبه می شود**سرویس فرجه: در صورت اتمام مدت سرویس به مشترکین سرویس فرجه با ۵۰ مگابایت حجم رایگان تلعق میگیرد تا سرویس جدید خود را خریداری نمایند.
حجم اضافه: برای مشاهده قیمت بسته های حجم اضافه لطفا به صفحه حجم اضافه مراجعه کنید.


می توانید از طریق صفحه ثبت نام آنلاین سرویس +ADSL2 سپنتا، ضمن ساخت اشتراک در سایت سپنتا، درخواست سرویس اینترنت پرسرعت حجمی خود را نیز ثبت کنید. اگر در سایت سپنتا اشتراک دارید، پس از ورود می توانید از طریق صفحه خدمات اینترنت پرسرعت نسبت به ثبت درخواست و بارگذاری مدارک اقدام نمائید. در این صورت فرآیند راه اندازی سرویس اینترنت+ADSL2 شما سریع تر انجام می گیرد.

پیش خرید سرویس: برای سرویس های اینترنت، امکان پیش خرید سرویس وجود دارد. با پیش خرید سرویس، دیگر نگران اتمام سرویس جاری نباشید و بدون وقفه از سرویس اینترنت خود استفاده کنید.
** برای استفاده از این قابلیت به صفحه داشبورد ADSL سپنتا مراجعه نمایید. **

محاسبه تعرفه اینترنت پرسرعت با نرم افزار ارائه شده توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی:
با دانلود نرم افزار محاسبه تعرفه سرویس اینترنت پرسرعت بصورت مستقیم از سایت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی میتوانید سقف تعرفه مجاز برای سرویس اینترنت پرسرعت خود را محاسبه و مشاهده نمائید.