| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه حجم اضافه تهران

حجم اضافه خریداری شده بدون تاریخ انقضا بوده و قابل انتقال به سرویس بعدی است. قیمت بسته های حجم اضافه به قرار زیر است:حجم گیگابایت اضافه قیمت
۰.۵ ۱,۵۰۰ تومان
۱ ۳,۰۰۰ تومان
۲ ۶,۰۰۰ تومان
۳ ۹,۰۰۰ تومان
۵ ۱۳,۴۰۰ تومان
۱۰ ۲۴,۴۰۰ تومان
۲۰ ۴۲,۴۰۰ تومان
۳۰ ۶۰,۴۰۰ تومان
۵۰ ۹۰,۴۰۰ تومان
۱۰۰ ۱۶۵,۴۰۰ تومان


**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**