| خدمات اینترنت سپنتا

تعرفه حجم اضافه


حجم گیگابایت اضافه قیمت
۲ ۴,۰۰۰ تومان
۵ ۹,۵۰۰ تومان
۱۰ ۱۷,۷۰۰ تومان
۳۰ ۴۶,۵۰۰ تومان
۵۰ ۷۱,۰۰۰ تومان
۱۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان


**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**