| خدمات اینترنت سپنتا


تعرفه حجم اضافه عادی


حجم
(گیگابایت)
قیمت
۲ ۴,۰۰۰ تومان
۵ ۹,۵۰۰ تومان
۱۰ ۱۷,۷۰۰ تومان
۳۰ ۴۶,۵۰۰ تومان
۵۰ ۷۱,۰۰۰ تومان
۱۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان


تعرفه بسته های توربوگیگ

حجم
(گیگابایت)
سرعت
(Mbps)
مدت زمان
(روز)
قیمت
- ۸ ۱ ۱,۳۰۰ تومان
- ۱۶ ۱ ۱,۵۰۰ تومان
- ۸ ۳ ۳,۰۰۰ تومان
- ۱۶ ۳ ۴,۰۰۰ تومان
۳ ۱۶ ۱ ۱,۶۹۰ تومان
۲۵ ۱۶ ۷ ۱۴,۹۰۰ تومان
۵۰ ۱۶ ۱۴ ۲۸,۹۰۰ تومان
۱۰۰ ۱۶ ۱۰ ۱۹,۹۰۰ تومان

**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**