| خدمات اینترنت سپنتا


تعرفه حجم اضافه عادی


حجم
(گیگابایت)
قیمت
۲ ۴,۰۰۰ تومان
۵ ۹,۵۰۰ تومان
۱۰ ۱۷,۷۰۰ تومان
۳۰ ۴۶,۵۰۰ تومان
۵۰ ۷۱,۰۰۰ تومان
۱۰۰ ۱۲۳,۰۰۰ تومان
۲۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ تومان
۱۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ تومان


تعرفه حجم اضافه زماندار

حجم
(گیگابایت)
مدت زمان
(روز)
قیمت
۳ ۱ ۱,۷۵۰ تومان
۱۰ ۱ ۴,۰۰۰ تومان
۱۰ ۳ ۵,۲۵۰ تومان
۲۶ ۷ ۱۴,۱۰۰ تومان
۶۰ ۱۴ ۲۹,۹۰۰ تومان

**کلیه مبالغ مذکور، بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ارائه شده اند**